Home » Dragon Tattoo ล่ารักสั่นสะท้านหัวใจนายมาดร้ายกับยัยตัวแสบ by Hideko_Sunshine
Dragon Tattoo ล่ารักสั่นสะท้านหัวใจนายมาดร้ายกับยัยตัวแสบ Hideko_Sunshine

Dragon Tattoo ล่ารักสั่นสะท้านหัวใจนายมาดร้ายกับยัยตัวแสบ

Hideko_Sunshine

Published
ISBN :
Paperback
296 pages
Enter the sum

 About the Book 

เมือเขากลาทำตัวรายกาจใสอยางแสดงออกเธอกขอบอกไวเลยวาพรอมจะแรงกลับไดเหมือนกัน!เพราะเหนวา D with D CLUB ผับทีเพือนสนิทฉันเปนหุนสวนและมีวงดนตรีเลนอยูอาจจะตองปิดตัวลงในเรววันนีหรอกนะ ฉันถึงไดยอมไปเปนนักรองคนใหมแทนตัวเรียกลูกคาคนเกาทีหนีไปอยู Bad Guys PubMoreเมื่อเขากล้าทำตัวร้ายกาจใส่อย่างแสดงออกเธอก็ขอบอกไว้เลยว่าพร้อมจะแรงกลับได้เหมือนกัน!เพราะเห็นว่า D with D CLUB ผับที่เพื่อนสนิทฉันเป็นหุ้นส่วนและมีวงดนตรีเล่นอยู่อาจจะต้องปิดตัวลงในเร็ววันนี้หรอกนะ ฉันถึงได้ยอมไปเป็นนักร้องคนใหม่แทนตัวเรียกลูกค้าคนเก่าที่หนีไปอยู่ Bad Guys Pub ผับที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากกว่า ใช่ ฉันบอกไม่ผิดหรอก ยัยนั่นน่ะกำลังติดพันอยู่กับ ‘พายุ’ หนึ่งในเจ้าของผับแห่งนั้น ผู้ชายที่ได้ชื่อว่าควงผู้หญิงไม่เคยซ้ำหน้ายังไงล่ะ!เฮอะ ก็แล้วทำไมการทำงานวันแรกของฉันต้องได้เจอกับลูกค้ารายแรกอย่างหมอนั่นที่กล้าโผล่หน้ามาตอกย้ำให้รู้ว่ายัยนักร้องคนเก่าจะไม่กลับมาร้องเพลงที่นี่อีกต่อไปด้วย แถมเขายังมาพูดจาถากถางมือใหม่อย่างฉันสารพัด แต่ก็งงดีเหมือนกันที่สุดท้ายเขากลับอยากได้ตัวฉันไปทำงานที่ผับของเขาอีกคน หึ!หมอนั่นกำลังเล่นตลกอะไรอยู่กันแน่ ‘กอบัว’คนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงใสซื่ออย่างที่เขาคิดนะ!